Exit west : a novel的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Exit west : a novel'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
格式
显示的版本共有101 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. Exit west : a novel 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
New York : Riverhead Books
 
Vassar College
2. Exit West : roman 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Bernard Cohen
  打印图书 : 小说
法语
2021
 
Paris : le Livre de poche
 
WorldCat图书馆
3. Exit west 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Bernard Cohen
  打印图书 : 小说
法语
2021
 
Paris : Librairie générale française
 
WorldCat图书馆
4. Men 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Mao Yun Zhang
  打印图书 : 小说
中文
2019
Chu ban
 
寂寞出版社有限公司, Taibei Shi : Ji mo chu ban she you xian gong si
 
WorldCat图书馆
5. Sŏtchok ŭro 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Sang-mi Kwŏn
  打印图书 : 小说
韩语(Korean)
2019
 
문학수첩, P'aju : Munhak such'ŏp
 
WorldCat图书馆
6. Nishi eno deguchi 著者: Mohsin Hamid
著者: モーシン・ハミッド. Mohsin Hamid; Hikaru Fujii
  打印图书
日语
2019
 
新潮社, Tōkyō : Shinchōsha
 
WorldCat图书馆
7. Izlaz - Zapad 著者: Mohsin Hamid.
著者: Mohsin Hamid.
  电子图书 : 文献
英语
2019
 
V.B.Z. d.o.o.
 
WorldCat图书馆
8. Izlaz -- zapad 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印图书 : 小说
克罗西亚语(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat图书馆
9. Khurūjī-i gharbī  : rumān 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Rāhilah Mīlānī
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2019
 
انتشارات مرواريد،, Tihrān : Intishārāt-i Murvārīd
 
WorldCat图书馆
10. Izlaz - zapad 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印图书 : 小说
克罗西亚语(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat图书馆
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.