Exit west : a novel의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Exit west : a novel'에 대한 모든 판 보기 제한 기준: 전세계 도서관
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 981 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판 도서관
1. Exit west : a novel 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid
  인쇄본 : 소설
영어
2017
 
New York : Riverhead Books
 
Vassar College
2. Exit west 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Bernard Cohen
  인쇄본 : 소설
불어
2021
 
Paris : Librairie générale française
 
WorldCat도서관
3. Izlaz - Zapad 저자: Mohsin Hamid.
저자: Mohsin Hamid.
  전자도서 : 문서
영어
2019
 
V.B.Z. d.o.o.
 
WorldCat도서관
4. Izlaz -- zapad 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  인쇄본 : 소설
크로아티아어
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat도서관
5. Mo ri qian xi = Exit west 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Yongmei Kuang
  인쇄본 : 소설
중국어
2019
Di 1 ban
 
南海出版公司, Haikou : Nan Hai chu ban she
 
WorldCat도서관
6. Men 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Mao Yun Zhang
  인쇄본 : 소설
중국어
2019
Chu ban
 
寂寞出版社有限公司, Taibei Shi: Ji mo chu ban she you xian gong si
 
WorldCat도서관
7. Izlaz - zapad 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  인쇄본 : 소설
크로아티아어
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat도서관
8. Seojjok euro. 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Sangmi Gwon;
  인쇄본 : 소설
Korean
2019
 
문학수첩, Paju : Munhak Sucheop
 
WorldCat도서관
9. Nishi eno deguchi. 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Hikaru Fujii;
  인쇄본
일어
2019
 
新潮社, Shinchosha
 
WorldCat도서관
10. Sŏtchok ŭro 저자: Mohsin Hamid
저자: Mohsin Hamid; Sang-mi Kwŏn
  인쇄본 : 소설
Korean
2019
 
문학수첩, P'aju : Munhak such'ŏp
 
WorldCat도서관
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.